مانیتورها (۱۲ ساعت گذشته)

وضعیت نام آپ‌تایم متد میانگین
OPERATIONAL Console 99.4 % HTTP 2782.78 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3871.84 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3816.19 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3983.76 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3980.77 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 97.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3925.05 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 98.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4077.11 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3880.12 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4016.66 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3928.86 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4024.78 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4001.35 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.51%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3957.21 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3602.63 ms
OPERATIONAL IR - API 99.38 % HTTP 2417.84 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 99.44%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3677.09 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3598.76 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3502.22 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 98.8%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3818.11 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.03%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3544.64 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3562.14 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3581.93 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3747.55 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.03%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3547.12 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3786.91 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3854.01 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3674.27 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 98.31%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3534.59 ms
OPERATIONAL Website 99.72 % HTTP 1575.34 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 954.01 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1010.53 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1205.26 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1096.11 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1155.72 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 98.81%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1188.87 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1159.49 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1246.36 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1299.25 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1116.59 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1126.09 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1232.76 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 1226.33 ms
OPERATIONAL Docs 99.46 % HTTP 3029.43 ms
ساعت 09:00 AM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3872.03 ms
ساعت 10:00 AM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3863.28 ms
ساعت 11:00 AM
آپ‌تایم 99.28%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3880.35 ms
ساعت 12:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3948.83 ms
ساعت 01:00 PM
آپ‌تایم 99.27%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4129.37 ms
ساعت 02:00 PM
آپ‌تایم 99.05%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4096.13 ms
ساعت 03:00 PM
آپ‌تایم 99.76%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3941.55 ms
ساعت 04:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 4048.52 ms
ساعت 05:00 PM
آپ‌تایم 99.27%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3895.62 ms
ساعت 06:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3916.96 ms
ساعت 07:00 PM
آپ‌تایم 99.52%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3947.01 ms
ساعت 08:00 PM
آپ‌تایم 98.78%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3864.73 ms
ساعت 09:00 PM
آپ‌تایم 100%
میانگین زمان پاسخ‌دهی 3985.11 ms
98-100%
90-98%
75-90%
60-75%
0-60%

وقایع

خرابی
بازگشت به وضعیت عادی
اطلاع‌رسانی
واقعه‌ای برای نمایش وجود ندارد
این صفحه توسط سرویس مانیتورینگ نت‌نگار ایجاد شده است.